Hicri : 1 Rebi?'l-Evvel 1439  -  Miladi : 20 Kas?m 2017
Hacerul Esved Hakkında Malumat - 6.8.2015
Site Yönetimi
6.8.2015
Okunma Sayısı
917

Hacerü’l- Esved

Semâvi bir taştır diye rivâyet ederler, ilmî olarak izahetmek icab ederse:

Semâvâttaki yani uzayda herhangi bir yıldızdan kopan birparçanın arza düşmüş olmasıdır.

Bu gibi haceri semâviler yani gök taşları her devirde, herzaman ara sıra vâki olmaktadır.

Müzelerde çok teshir edilmektedir.

 

Hacerü’l- Esved’in hangi yıldızdan düştüğü malûmdur.

Büyük velîler bunu söylemektedirler.

Sırrını ve yıldızı gizlemek için aşikâr olarak cennettengelmiştir sözü hakiki İslam’a kâfidir,

İncelenmemesi için bu söz yeter.

Resûlü Ekrem’in bu taşa kıymet vermesi bambaşka bir sırdır, Zât-ı risaletleri hürmet ettiği

için biz de tereddüt etmeden yapmamız lâzımdır.

Hangi yıldızdan düşmüş olduğunu bilsem de söylemem...

Hz. Debbah :

“Beyti Mamure'den kalma yakut'tur. Nuh tufanından sonra siyah olmuştur” der.

Hacerü’l- Esved kelimesi, Siyah taş demektir.

Fakat ism-i hasdır.

 

Yalnız o taşın ismidir.

Taşlar içinde siyah bir taş değildir.

Bazı cahiller, mürşitler, hoca diye kisve giyenler vardır.

Sorarsanız siyah bir taşdır diye söylerler ve ResûlüEkrem'in o taşa verdiği kıymeti

zedelediklerinin farkında olmadan kendi cehillerini kendikendilerine izhar ve teşhir ederler...

 

Cenab-ı HAKK kelâmında

 

“Yıldızlara ve yıldızların mevkilerine yemin ederim”buyurur.

Bu kelâm-ı celîl insana bir şey telkin etmelidir vesusmalıdır.

Hacerü’l- Esved dünya yüzüne düştüğü gün Cuma'dır.

Ve sabaha karşı ALLAH’ın kasem ettiği yıldızdan düşmüştür.

Onun düştüğü mevsim ve gün hacc mevsimidir.

Hacc bu yıldızdan düşen Hacerü’l- Esved içindir.

Onun için hacc Cuma gününe tesadüf ederse “Haccı Ekber”olur.

Daha söyleyemem...

Bugün Hacerü’l- Esved zamanla i’tikâle uğruyor.

Aşına aşına şeklini değiştirmektedir.

Bunu düşünmek lâzımdır.

Bir şeyi sessiz sözsüz haykırmaktadır.

Birgün...

Evet bir gün ne olacak...

Daha söyleyemem dilim tutulur...

Daha islâm dini ortada yok...

Resûlü Ekrem 21 yaşlarında Mekke’de halk arasında doğruluğuve temizliği dolayısıyla ismi

‘Muhammedül Emin’ dir.

Peygamber olacağını bilmiyordu.

HAKK’ın arzusu böyle idi.

Böyle oldu.

Kâbe’ye gidenlerin bu taşa el sürmeleri onların cesetlerinin şehâdetidir. şâhididir.

‘Ben de Kâbe’yi ziyârete geldim’.

Hacerü’l- Esved o hacıya cesedi için şehâdet edecektir.

O taşa sürülen el veya parmak hakiki emirleri yapıyorsa o eli ateş yakmaz. Böyle rivâyet

etmişlerdir. ALLAH’ın büyük velîleri...

 

BU ATEŞ

 

Cehennem ateşi. Dünya ateşi. Her türlü ateş. Hacc bahsindebu husus biraz daha izah

edilecektir.

Kâbe ve Mekke tarihinde şöyle kuvvetli bir nakil ve rivâyetvardır.

Resûlü Ekrem Hz. Ayşeile Hacer-ül Esved’in karşısında parmaklarını Hacer’e değerken

şöyle buyurmuştur:

 

‘Yâ Ayşe! Bu taş eğer eski cahiliyet devrinin asırlarca devam eden pislikleri ve kirleri ile

kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için ALLAH’dan şifâ istenirdi. Ve hâlen de ALLAH’ın ilk indirdiği şekilde bulunurdu. Cenab-ı ALLAH elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle döndürecektir. O, cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi, fakat ALLAH onu kötülerin günahı sebebi ile değiştirip ziynetini zâlim ve günahkârlardan gizledi. Zira onlar cennetten çıkma bir şeye bakmaya lâyık değillerdir...’

 

Resûlü Ekrem’den nakledildiğine göre, Hacerü’l- Esved mahşeryerine getirilecek, iki gözü

ve bir dili varmış gibi olacak ve kendisine hakkıyla elsürmüş olanlara şahidlik yapacaktır.

 

Yine Resûlü Ekrem,yer yüzünden ilk kaldırılacak şeyler şunlardır buyurmuştur :

 

Hacerü’l- Esved.

Kur’ân-ı Kerim.

Rüyada peygamberigörmek.

 

ŞİT

 

İlk peygamberdir.

Tek ALLAH’ın kullarısınız.

Kardeşsiniz.

Birbirinizi seviniz!

Çalışınız!

Fenalık yapmayınız!

Yalan söylemeyiniz!

Aldığınız rızka kanaat ediniz!

İsyanda bulunmayınız!..

‘Kimse dinlemedi’...

 

 

İDRİS

 

Peygamber.

Kalem ve yazıyı buldu.

Elbise dikmesini öğretti.

Yalnız ALLAH'a bağlanmalarını, boğuşmamalarını, akıllı uslu dayanışmalarını söyledi.

“Boşverdiler”...

 

NUH

 

Nebî çıktı.

Doğru yolu gösterdi.

ALLAH’ın birliğini onun katında herkesin eşit olduğunuanlattı durdu.

Kör nefsinden başka bir şey düşünmeyenleri yerdi, lânetledi.

Eğlendiler, sövdüler.

Yola gelmelerinden ümit kesildi.

Bir avuç iyi insanla yaptığı gemiye bindi tufan oldu.

Dünya temizlenmiş oldu...

 

Çok geçmeden dünyada işler tekrar karıştı. Putlara tapma başladı....

HUD ve SALiH peygamberler peş peşe işe başladılar.

Olmuşu olacağı bildirdiler.

Dillerinde tüy bitti.

Bencillikten vazgeçmeyi, doğruluktan şaşmamayı, birleşmeyi bildirdiler. Para etmedi.

Bir kısmını korkunç bir çığlık kırdı geçirdi.

Ötekiler tayfunlar altında taş kesildiler.

Musa geldi.

İsa geldi.

Hep aynı şeyleri söylediler.

Haber verdiler.

Bütün peygamberlerin dinlerinde ibadet yoktu.

Bütün peygamberler hep doğudan çıktı.

Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da, Avustralya’da yok.

Onların işi bolbüyücü ve sihirbaz yetiştirmekti.

Namaz, zekât, oruç, gusül, abdest, cenaze namazı.

Setir, mahremiyet mükemmel olarak hep islâm dinindedir.

Diğer dinlerde bu yoktur.

Şarap, domuz eti ve birçok yasaklar diğer dinlerde yoktu,islâmiyet’te vardır.

Yukarıdaki küçük malûmat birçok Yahudi düzmesi bid’atlarla aşına aşına şekil değiştirmiştir.

Asıl budur.

Kim ne derse desin…

 

Güneydi Bağdadî bir gün bir köy evinin önünden geçiyordu.

Orada bir kuyu vardı. 13 yaşlarında bir kız çocuğu da evinkapısında duruyordu.

Cüneyd :

‘’Kızım şu kuyudan su alıp abdest tazeleyeceğim ipli kovanızyok mu?’’ diye sordu.

Kız çocuğu şaşırmış gibi:

“Ne kovası?”

Cûneyd’e “gel!” dedi.

Kız kuyunun başına geçti:

“Herkes ALLAH’ın kulu. Ben Muhammed’in ümmetiyim. Yüksel!”dedi.

Su yükseldi.

Cüneyd abdest aldı.

Derin bir hayret ve düşünceye daldı.

Hikâye uzun ve hakiki olmuştur.

Bulursanız okursunuz.

Kızın bu sırrını nihâyet Cüneyd öğrendi:

Gece namazı. Tesbih. Selâvât-ı Şerife.

Ama hangi tesbih?

Hangi Salâvâtı Şerife?

Kız :

‘Herkes sizi bilir mi Yâ Cüneyd!’ dedi.

‘Öyleyse kendini unuttur. ALLAH’ın bilmesi sana yeter. Haydi işinize, başımı karıştırmayın!” dedi.

Cüneyd ayrılırken, kız peşinden :

‘Livâi’l- Hamd’da görünmez şu yazı yazılıdır dedi:

 

Lâ ilâhe illallahMuhammedün Resûlullah.

 

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Elhamdülillah! Rabbül âlemin!

O hâlde:

Muhammed S.A. Taalâ aleyhi vesellem.

Ahmed. S.A.V.

Hamid S.A.V. bunu hatırından çıkarma!”

 

Rahmetullahi Aleyh Dr.Münir Derman

BİZİ TAKİP EDİN :
© 2015 Şeytan İtiraf Ediyor | Her Hakkı Saklıdır. | İzinsiz Kullanılamaz.